ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਮਪੇਜ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਹਿਮਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ